Sursa foto: Ziarul Financiar

Instituţiile de credit de impor­tan­ţă sistemică cumulau la sfârşitul anu­lui trecut peste 70% din totalul finan­ţărilor atrase de pe piaţa mone­ta­ră şi aproape 30% din totalul pla­sa­men­telor, potrivit datelor BNR. Tran­zac­ţiile derulate între băncile de im­por­tanţă sistemică au avut o pondere de 18% din volumul tranzacţionat.

Instituţiile de cre­dit de importanţă sis­­temică sunt entităţile de dimensiuni mari com­parativ cu acti­vele sistemului fi­­nan­ciar în ansamblu şi/sau cu economia reală.

Banca centrală a iden­tificat anul tre­cut 10 bănci de im­por­tanţă sistemi­că, respectiv BCR, BRD – SocGen, UniCre­dit Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Alpha Bank, Garanti Bank, CEC Bank şi Banc­post. Cele 10 bănci sistemice din Ro­mânia au 72% din activele totale ale sistemului, 73% din credite, 75% din titlurile de stat şi 75% din depozite. Aceste bănci vor fi su­puse exerciţiilor de evaluare a cali­tă­ţii activelor şi tes­telor de stres în situa­ţia în care vor avea pro­bleme.

Trei din­tre băncile-mamă ale instituţiilor de credit sistemice din Ro­mânia, respectiv UniCredit Grup, Société Générale, ING Bank, sunt bănci de importanţă sistemică globală.

În partea a doua a anu­lui trecut, re­la­xa­rea condiţiilor de lichi­ditate a sus­ţi­nut ten­dinţa de scădere gra­duală a ra­te­lor de do­bândă din piaţa monetară.

Băncile comer­ciale au ţinut anul tre­cut la BNR 4,4 mld. lei în fiecare zi lu­cră­toare, aproa­pe dublu faţă de 2014. Nivelul ridicat al sumelor ţinu­te la BNR în 2015 reflectă lichi­ditatea în exces din sistem. Băncile au ţinut ba­nii la BNR la o dobândă de 0,25% pe an.

LEAVE A REPLY